เงินฝาก : 7,816,089,451 บาท
เงินกู้ : 14,512,142,370 บาท
หุ้น : 5,263,704,460 บาท
สมาชิก : 12,029  คน
อัปเดต : 26 ก.ย. 65