เงินฝาก : 7,900,193,961 บาท
เงินกู้ : 14,632,975,900 บาท
หุ้น : 5,281,754,930 บาท
สมาชิก : 12,110  คน
อัปเดต : 25 พ.ย. 65