เงินฝาก : 8,516,922,764 บาท
เงินกู้ : 15,536,687,035 บาท
หุ้น : 5,384,435,560 บาท
สมาชิก : 12,362  คน
อัปเดต : 08 ธ.ค. 66