เงินฝาก : 7,870,553,322 บาท
เงินกู้ : 14,003,079,430 บาท
หุ้น : 5,337,421,210 บาท
สมาชิก : 11,921  คน
อัปเดต : 20 พ.ค. 65