ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 54 ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุด 60 ครั้งที่ 13/2561 วันที่ 17 ตุลาคม 2561
                    บัดนี้การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้แทนสมาชิก เพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ประจำหน่วยต่างๆ ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

- - รายละเอียด คลิก - -

ปรับปรุงเมื่อ : 4 มกราคม 2562สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 118 / 2 หมู่ 4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 0-5561-3049 , 0-5561-2319(Fax) E-mail sktcoop@gmail.com