ตามที่สหกรณ์ฯ ได้มีการประกาศเปิดรับสมัครสมาชิกเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรม กรรมการดำเนินการ ประจำปี 2561-2563 และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่  5 - 9 พฤศจิกายน 2561 นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้ครบกำหนดเวลารับสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

- - รายละเอียด คลิก - -

ปรับปรุงเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2561สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 118 / 2 หมู่ 4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 0-5561-3049 , 0-5561-2319(Fax) E-mail sktcoop@gmail.com