เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2561 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 60 ครั้งที่ 13/2561  วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2561  จึงเห็นสมควรให้มีการรับสมัครและเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกโดยกำหนดโควตาผู้แทนสมาชิกจากหน่วยสังกัดต่างๆ ตามจำนวนโควตาที่สหกรณ์ฯได้จัดสรรไว้แล้ว  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

- - รายละเอียด คลิก - -

ปรับปรุงเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2561สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 118 / 2 หมู่ 4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 0-5561-3049 , 0-5561-2319(Fax) E-mail sktcoop@gmail.com