สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย  จำกัด   ขอแจ้งให้สมาชิกติดต่อขอรับเงินปันผล – เฉลี่ยคืนค้างจ่ายภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
หากสมาชิกไม่ติดต่อขอรับปันผล – เฉลี่ยคืน ภายในระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น  สหกรณ์จะดำเนินการโอน   ปันผล – เฉลี่ยคืนค้างจ่ายดังกล่าวเป็นเงินทุนสำรอง ตามคำแนะนำหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0406/ว.25758 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540 เกี่ยวกับกรณีเงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน


- - รายละเอียด คลิก - -

ปรับปรุงเมื่อ : 31 มกราคม 2562สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 118 / 2 หมู่ 4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 0-5561-3049 , 0-5561-2319(Fax) E-mail sktcoop@gmail.com