ออมทรัพย์2.50 บาท
ออมทรัพย์อุ่นใจ2.75 บาท
ออมทรัพย์พิเศษ3.25 บาท
เงินกู้ทุกประเภท5.75 บาท


ธนาคารกรุงไทย
ออมทรัพย์
กระแสรายวัน
616-1-47391-7
616-6-03605-1
ธนาคารกรุงเทพ
กระแสรายวัน
377-3-01119-6
ธนาคารทหารไทย
ออมทรัพย์
355-2-02860-1
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ออมทรัพย์
167-1-18500-3
ธนาคาธนชาต
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์
519-2-00282-9
422-2-01322-3
ธนาคารออมสิน
ออมทรัพย์
05-0830-47342-2
ธนาคารไทยพานิชย์
ออมทรัพย์
536-237042-6
ธนาคารกสิกรไทย
ออมทรัพย์
157-2-67567-6
 
 
 
 

***เมื่อทำการโอนเงินแล้วกรุณาโทรบอกสหกรณ์ด้วยทุกครั้ง***

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุโขทัย จำกัด 118 / 2 หมู่ 4 ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทรศัพท์ : 0-5561-3049 , 0-5561-2319(Fax) E-mail sktcoop@gmail.com